นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน บรรยายพิเศษ” การทบทวนการขับเคลื่อน และผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

05 มิถุนายน 2562 /

16:12 น.