วันที่ 1 กันยายน 2560 นายโชคชัย แก้วป่อง ผอ.สสช. ได้ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน”

01 กันยายน 2560 /

14:34 น.

เมื่อวันอังคารที่ 28-30 สิงหาคม 2560 นายโชคชัย เเก้วป่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนร่วมประชุมการจัดการความรู้และสรุปบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

31 สิงหาคม 2560 /

10:10 น.