การประชุม” คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑”

27 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:47 น.