การประชุม” คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑”

27 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:47 น.

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายโชคชัย แก้วป่อง ผอ.สสช. ได้ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน”

01 กันยายน 2560 /

14:34 น.