แผนการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (workshop)

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

ร่วมรับฟังการสรุปผลและนำเสนอแผนการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (workshop) ตามนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยในภาคเช้าจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ชีวิตชาวบ้าน”

โดย นายคำเดื่อง ภาษี ผู้นำศูนย์เรียนรู้พ่อคำเดื่อง จ.บุรีรัมย์ เจ้าของวลี “คนและสัตว์อยู่ร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี” มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพร้อมทั้งระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

โดยมีนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ นายรังสรรค์ นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผอ.กง.ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ร่วมรับฟัง โอกาสนี้นางสาวศนิชา เหล่าชัย ผอ.กง.ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน กล่าวสรุปการมอบนโยบายของอธิบดีฯ ในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

 

ทั้งนี้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 แห่ง จะเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมบูรณ์แบบ และเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อุบลราชธานี เพชรบุรี พิษณุโลก นักวิชาการจังหวัด และผู้แทนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จาก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ พัทลุง สงขลา กำแพงเพชร พิษณุโลก กาญจนบุรี และราชบุรี ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)