ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและคณะพร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันไทยพัฒน์ ลงพื้นที่กลุ่มสบู่ตาลโตนดโหนดที่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 60 ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (นายโชคชัย แก้วป่อง) และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ (น.ส.มนทิรา เข็มทอง) และคณะพร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันไทยพัฒน์ ลงพื้นที่กลุ่มสบู่ตาลโตนดโหนด นา เล ม.7 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อติดตามประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กรมฯ กำหนดดำเนินการตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน มูลนิธิสัมมาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (TSBI) โดยมีผู้ตรวจราชการกรม(นางปราณี รัตนประยูร) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก สพจ.สงขลา และ สพอ.สทิงพระ ร่วมติดตาม

(Visited 1 times, 1 visits today)