นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง รวมถึงกิจกรรมในการพัฒนากลุ่มอาชีพ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง รวมถึงกิจกรรมในการพัฒนากลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur) ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนได้กล่าวรายงานและบรรยายความเป็นมาโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 193 คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ณโรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

(Visited 1 times, 1 visits today)