นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน บรรยายพิเศษ “ทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนและผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ในวันนี้ 19 มิถุนายน 2562 ช่วงบ่าย นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน บรรยายพิเศษ “ทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนและผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ “
จากนั้นมีกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่ความสำเร็จ “ โดยมี ผู้ร่วมเสวนา คือนางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด นายสุเมธ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่นฯ นายขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ นักพัฒนาธุรกิจชุมชนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ดฯ และนายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาต้นแบบแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานประชารัฐ 4 ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โฆษะโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)