นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดย นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ได้แก่ โครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประธาน ศอช ระดับจังหวัด ประธานองค์กรสตรีในทุกระดับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)