การประชุม” คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑”

ในวันนี้ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม” คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑”  (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โดยมี นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นเลขานุการโดยมีวาระสำคัญ ๑) กำหนดการจัดกิจกรรมทอดผ้สาป่าฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ๒)การเตรียมงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ ๓)การนัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของแต่ละคณะ ณ ห้องประชุม ๕๐๐๒ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)