การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายไพบูลย์ บูรณะสันติ ผู้ตรวจราชการ เขตที่ 4 ได้มอบแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมประชุมแกนนำระดับจังหวัดขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจาก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 45 จังหวัดๆ ละ 3 ชุมชน รวม 135 ชุมชน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จังหวัดละ 5 คน ผู้นำชุมชน/ภาคีเครือข่าย จังหวัดละ 9 คน รวมทั้งสิ้น 630 คน ณ ศูนย์สัมมนาวังรี รีสอร์ท นครนายก โดยมีนายทองคูณ บุญศร รองผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมบรรยายการมอบแนวทางได้เน้นย้ำถึง การพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้เศรษฐกิจฐานราก เกิดความเข้มแข็ง

จากนั้นได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)