มท.0409.4/ว0623 ถึง สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องให้จังหวัดเร่งบันทึกผลการดำเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชนฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)