แนวทางการรวบรวมข้อมูลและจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชีวัดที่ 3 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

05 กันยายน 2562 /

14:22 น. /

ดาวน์โหลด

การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาต้นแบบแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานประชารัฐ 4 ภาค สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ขอส่งหนังสือการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาต้นแบบแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานประชารัฐ 4

30 เมษายน 2562 /

14:23 น. /

ดาวน์โหลด