หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2 /ว 2785 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562ไปพลางก่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

07 มกราคม 2563 /

11:39 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง แจ้งสำรวจผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ไปพลางก่อนโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

27 พฤศจิกายน 2562 /

15:50 น. /

ดาวน์โหลด