การจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

03 เมษายน 2563 /

18:24 น. /

ดาวน์โหลด