วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ นำทีม

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ นำทีมผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมรับฟังการถอดบทเรียนจากการสัมมนา “Seminar on Capacity Building for Lancary-Maekong Poverty Reduction Cooperation” โดยนายพัลลภ ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน และนางชลทิชา เหมวรชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ณ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

โดยการสัมมนาครั้งนี้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา มี 5 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา แบ่งเป็นการรับฟังการบรรยาย 3 วัน และการศึกษาดูงาน 14 วัน ในพื้นที่ของประเทศจีน

เน้นศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2020 คนยากจนจะต้องหมดไปจากประเทศจีน โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการแก้จนคือ คนในประเทศจะต้องมีปัจจัย 4 (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค) มีการศึกษาที่ดี และมีรายได้ผ่านเกณฑ์

ขับเคลื่อนโดยกลไกภาครัฐร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชน ใช้ Big data เป็นเครื่องมือนำไปสู่การวิเคราะห์ แล้วกำหนดทิศทางการพัฒนาตามบริบทของเมืองต่างๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)