วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นายอุทัยทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมพิจารณารายละเอียดกิจกรรม

นายอุทัยทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมพิจารณารายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามคำของบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ในความรับผิดชอบของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ณ ห้องประชุม 5002 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานงบประมาณของทุกกลุ่มงานในสำนักฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)