การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างกลุ่มอาชีพ / สัมมาชีพตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นาย โชคชัย แก้วป่อง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างกลุ่มอาชีพ / สัมมาชีพ (ทั้งกลุ่มต้นแบบในพื้นที่เดิม และกลุ่มขยายผลในพื้นที่ใหม่) สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entreperneur :CD) ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่รับฟัง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ / ผู้แทนกลุ่มอาชีพกลุ่มละ 9 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมฯ รวมทั้งสิ้น 1,076 คน

โดยผลสรุปของการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างกลุ่มอาชีพ / สัมมาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานภาคี จากปี 2560 – 2562 สรุปได้ดังนี้
1.ร่วมสร้างโมเดลต้นแบบในการสร้างกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน
2.กำหนดพื้นที่ดำเนินการใน 10 จังหวัด 12 กลุ่ม ซึ่งทุกกลุ่มมีการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ มีรูปแบบ Business Model มี Products&Services และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเข้าสู่วิถีของระบบตลาดของเศรษฐกิจฐานราก
3.กรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนากลับสู่ผู้ประกอบการชุมชน ต่อเนื่องจากกลุ่มเดิมด้วยการจับคู่ธุรกิจ ดำเนินการในพื้นที่กลุ่มต้นแบบของมูลนิธิสัมมาชีพชุมชนที่ได้รับรางวัล กับกลุ่มต้นแบบภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
4.ขยายพื้นที่ดำเนินกิจกรรมใครครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด
5.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน
6.จัดกิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มสู่ผู้ประกอบการชุมชน

พช. Young CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)