โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและเพิ่มพูนทักษะ สร้างความสามารถในการประสานงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur) ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีนางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ได้กล่าวรายงานและบรรยายความเป็นมาโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 268 คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณโรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

(Visited 1 times, 1 visits today)