เก็บข้อมูลการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลโพนสว่าง

23 กุมภาพันธ์ 2562 [สสช.]

น.ส.ธวัลรัตน์ เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ , น.ส.พิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นายวสันต์ มาชัยภูมิ จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
ลงพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อเก็บข้อมูลการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม หรือนักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบงานบูรณาการแผนชุมชน 1 คน พัฒนาการอำเภอพานทอง 1 คน พัฒนากรตำบลโพนทอง 1 คน ศอช.ต.โพนทอง 3 คน ผู้แทนท้องถิ่น 1 คน และผู้แทนท้องที่ 1 คน ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการแผน)

ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านพัฒนาการจังหวัดหนองคาย (ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ) พร้อมทีมงาน สพจ.หนองคาย ส่วนราชการในตำบล ศอช.ต.โพนทอง ชาวตำบลโพนทอง ฯลฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลกับที

มติดตาม ครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)