ออนซอนสัมมาชีพชุมชนจักสาน เมืองบั้งไฟพญานาค

22 กุมภาพันธ์ 2562 [สสช.]

น.ส.ธวัลรัตน์ เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ , น.ส.พิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นายวสันต์ มาชัยภูมิ จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำวีดีทัศน์การดำเนินงานกลุ่มจักสานบ้านบง หมู่ที่ 4 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านพัฒนาการจังหวัดหนองคาย (ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ) พร้อมทีมงาน สพจ.หนองคาย ชาวบ้านบง ชาวบ้านสีกาย ฯลฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลกับทีมติดตาม ครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)