21 กุมภาพันธ์ 2562 [สสช.]

น.ส.ธวัลรัตน์ เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ , น.ส.พิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นายวสันต์ มาชัยภูมิ จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน และนักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านพัฒนาการจังหวัดหนองคาย (ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ) พร้อมทีมงาน สพจ.หนองคาย ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลกับทีมติดตาม ครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)