ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล @อ.ภูเพียง

9 กุมภาพันธ์ 2562 [สสช.]
น.ส.ธวัลรัตน์ เดชบุญมา นวช.พัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสมพิศ ปูนจัตุรัส นวช.พัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวสันต์ มาชัยภูมิ จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม หรือนักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบงานบูรณาการแผนชุมชน 1 คน พัฒนาการอำเภอภูเพียง 1 คน พัฒนากรตำบลน้ำเกี๋ยน 1 คน ศอช.ต.น้ำเกี๋ยน 3 คน ผู้แทนท้องถิ่น 1 คน และผู้แทนท้องที่ 1 คน ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการแผน)

(Visited 1 times, 1 visits today)