ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำวีดิทัศน์ ตัวอย่าง “สัมมาชีพชุมชน”

8 กุมภาพันธ์ 2562 [สสช.]
น.ส.ธวัลรัตน์ เดชบุญมา นวช.พัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสมพิศ ปูนจัตุรัส นวช.พัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวสันต์ มาชัยภูมิ จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำวีดิทัศน์การดำเนินงานกลุ่มแปรรูปผ้าทอมือบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านพัฒนาการจังหวัดน่าน (นางพิศมัย ชมเชย) พร้อมทีมงาน สพจ.น่าน สพอ.ทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ายทุ่ง ชาวบ้านและกลุ่มแปรรูปผ้าทอมือบ้านหล่ายทุ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลกับทีมติดตาม ครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)