ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 @ น่านนคร

7 กุมภาพันธ์ 2562

น.ส.ธวัลรัตน์ เดชบุญมา นวช.พัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสมพิศ ปูนจัตุรัส นวช.พัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวสันต์ มาชัยภูมิ จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน และนักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน

ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านพัฒนาการจังหวัดน่าน (นางพิศมัย ชมเชย) พร้อมทีมงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลกับทีมติดตาม ครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)