ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน สงขลา ชลบุรี และหนองคาย

5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.
นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดน่าน สงขลา ชลบุรี และหนองคาย ระหว่างวันที่ 7-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)