ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ประจำปี 2561

31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายอุทัย ทองเดช ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ประจำปี 2561 และรับฟังข้อเสนอของสภาองค์กรชุมชน ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)