ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันนี้ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 น. นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พบปะผู้นำดีเด่นและบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน” แก่ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

20 มิถุนายน 2561 /

10:11 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายอุทัย ทองเดช

ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงาน หนุนเสริมให้ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

คลังสื่อ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ